Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQ)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιός είναι δικαιούχος του επιδόματος γέννησης παιδιού;
Η μητέρα είναι δικαιούχος εφόσον δεν έχει απολέσει την επιμέλεια του παιδιού.
2. Aπό πότε χορηγείται το επίδομα γέννησης;
Από 1-1-2020 για κάθε παιδί που γεννήθηκε εν ζωή στην Ελλάδα.
3. Ποιο είναι το ποσό του επιδόματος γέννησης παιδιού;
Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος γέννησης λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου και το ποσό καταβάλλεται ως εξής:
α) δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) ευρώ για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
β) δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700,00) ευρώ για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
γ) τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και
δ) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500,00) ευρώ για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.
4. Σε πόσες δόσεις καταβάλλεται το επίδομα γέννησης;
Το επίδομα γέννησης, μετά την έγκριση της αίτησης, καταβάλλεται ως εξής:
α) Σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ εκάστη για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
β) Σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350,00) ευρώ εκάστη για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο,
γ) Σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ εκάστη για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο
και
δ) Σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750,00) ευρώ εκάστη για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.
5. Τι ορίζεται ως εξαρτώμενο τέκνο για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος γέννησης;
Ως εξαρτώμενα τέκνα για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος, νοούνται τα εν ζωή τέκνα που είναι άγαμα και κατά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του επιδόματος, δεν έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.
6. Ποιος υποβάλει την αίτηση για το επίδομα γέννησης;
Η μητέρα του παιδιού.
7. Πότε υποβάλλεται η αίτηση για το επίδομα γέννησης;
Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού.
8. Που υποβάλλεται η αίτηση για το επίδομα γέννησης;
Η αίτηση υποβάλλεται: α) στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή β) στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού εφόσον η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων (θα είναι διαθέσιμο σε μεταγενέστερο χρόνο).
9. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τα χορήγηση του επιδόματος γέννησης;
Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα από 1-1-2020, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του εντός τριμήνου από τη γέννηση. Από το έτος 2024 και εντεύθεν, ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
10. Πως αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα;
Από την υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, εκτός εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος προκύπτει από τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος μεταγενέστερη της ανωτέρω δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μεταβολή της κατοικίας του.
11. Πως αποδεικνύεται ότι πληρείται το εισοδηματικό κριτήριο;
Από την υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος- Ε1 του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.
12. Πως αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.
Από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων ή των συζύγων τους καθ’ έκαστο φορολογικό έτος ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη.
13. Διαμένω νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από το 2012 μέχρι σήμερα αλλά δεν έχω υποβάλει φορολογική δήλωση όλα τα χρόνια, μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμες τώρα;
Όχι. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος -Ε1 πρέπει να έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή της και όχι μεταγενέστερα.
14. Είμαι πολίτης τρίτης χώρας αλλά δεν διαμένω νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το 2012 μέχρι σήμερα. Ο πατέρας του παιδιού είναι Έλληνας και διαμένει νόμιμα και μόνιμα , δικαιούμαι το επίδομα γέννησης;
Ναι, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
15. Είμαι πολίτης τρίτης χώρας αλλά δεν διαμένω νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το 2012 μέχρι σήμερα. Ο πατέρας του παιδιού είναι πολίτης τρίτης χώρας και διαμένει νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το 2012 δικαιούμαι το επίδομα γέννησης;
Ναι, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
16. Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης λήγει και η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 του προηγούμενου της γέννησης φορολογικού έτους δεν είναι δυνατή, τι γίνεται στη περίπτωση αυτή;
Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 και βάσει της δήλωσης αυτής εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους που προηγείται του προηγούμενου της γέννησης του παιδιού φορολογικού έτους.
17. Το επίδομα γέννησης παιδιού κατάσχεται;
Δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη ( άρθρο 10 ν. 4659/2020 ΦΕΚ 21Α’)
18. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του παιδιού ποιος δικαιούται το επίδομα;
Το επίδομα χορηγείται στον πατέρα του παιδιού, εφόσον διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, ασκεί την επιμέλεια του και υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση του. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον ασκεί την επιμέλεια του παιδιού.
19. Η μητέρα απεβίωσε μετά την έγκριση της αίτησης της , και το επίδομα δεν καταβλήθηκε σε αυτή, όσο ήταν εν ζωή. Ποιος είναι ο δικαιούχος πλέον και ποια διαδικασία ακολουθείται;
Το επίδομα χορηγείται στον πατέρα του παιδιού, εφόσον διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και ασκεί την επιμέλεια του. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα εφόσον ασκεί την επιμέλεια του παιδιού. Υποβάλλει ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
20. Υπέβαλα την αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού και ενημερώθηκα ότι η αίτηση μου παραμένει σε εκκρεμότητα. Τι πρέπει να κάνω;
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.epidomagennisis.gr προκειμένου να ελέγξετε την αίτησή σας και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τις κατευθύνσεις που σας δίνονται στον πίνακα επισημάνσεων.
21. Ο σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης της μητέρας του παιδιού εργάζεται στο εξωτερικό, δικαιούται η μητέρα το επίδομα γέννησης;
Η εργασία του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης στο εξωτερικό δεν αποτελεί κώλυμα για τη λήψη του επιδόματος. Ο σύζυγος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης όμως πρέπει να διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
22. Ποια διαδικασία ακολουθεί η μητέρα για την υποβολή αίτησης σε περίπτωση που ο σύζυγος ή το μέρος του συμφώνου συμβίωσης εργάζεται στο εξωτερικό;
Στη περίπτωση αυτή, η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω Κέντρου Κοινότητας ή σε Δήμο με την προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένου εγγράφου της αρμόδιας φορολογικής ή άλλης αλλοδαπής Αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται με σαφήνεια, το συνολικό ετήσιο εισόδημα του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης που εργάζεται και κατοικεί στην αλλοδαπή.
23. Πώς συμπληρώνεται η αίτηση όταν ο σύζυγος ή το έτερο μέρους του συμφώνου συμβίωσης είναι Ευρωπαίος πολίτης;
Θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί σε ένα Κ.Κ ή Δήμο. Εκεί τα στοιχεία του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης θα περαστούν με προσθήκη και αποδοχή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.
24. Σε ποιά ένδειξη της εφαρμογής πρέπει να καταχωρηθεί η βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη;
Καταχωρείται από το Κ.Κ ή Δήμο στην ένδειξη <<ΑΛΛΟ>>.
25. Η εφαρμογή αντί της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κάρτα Ευρωπαίου πολίτη δέχεται το Διαβατήριο Ευρωπαίου πολίτη ή Κύπριου πολίτη;
Όχι.
26. Υπάρχει ένδειξη στην εφαρμογή του επιδόματος γέννησης που να ορίζει την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης προθεσμίας της υποβολής της αίτησής;
Ναι, στην αρχική σελίδα της αίτησης, στο δεξί πάνω μέρος υπάρχει ένδειξη «Προθεσμία Υποβολής».
27. Για ποιο λόγο σε πολίτη τρίτη χώρας με εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση 2023 η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει το νόμιμο και μόνιμο της διαμονής του στην Ελλάδα, αφού στην αίτηση εμφανίζεται ότι έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις 11 ετών;
Για όσους πολίτες υπάρχει εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση 2023 πλέον ο ζητούμενος χρόνος υποβολής φορολογικών δηλώσεων είναι τα 12 συνεχή χρόνια και όχι τα 11. Αν υπάρχει ενδιάμεσα έτος που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση από το φορολογικό έτος 2013 και μετά, το έτος αυτό δεν θα υπάρχει στο πλήθος των φορολογικών δηλώσεων.
28. Πολίτης τρίτης χώρας από το 2012 και μετά για κάποια έτη ήταν προστατευόμενο μέλος στην φορολογική δήλωση των γονιών του. Προσμετρούνται στο σύνολο και τα έτη αυτά ή πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά για έλεγχο στα Κ.Κ ή Δήμο;
Η εφαρμογή αναγνωρίζει όλα τα έτη όπου κάθε πολίτης έχει δηλωθεί με τον ΑΜΚΑ του ως τέκνο στην φορολογική δήλωση του γονέα του.
29. Είναι απαραίτητο οι σύζυγοι να έχουν υποβάλει Φ.Δ του ίδιου έτους ή όχι;
Σε κάθε περίπτωση, οι σύζυγοι θα πρέπει να έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το ίδιο έτος και όχι για διαφορετικά έτη.
30. Ενδέχεται λόγω κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων να απορριφθεί η αίτησή τους;
Η εφαρμογή δεν επηρεάζεται από την υποβολή είτε ατομικής είτε κοινής φορολογικής δήλωσης.
31. Μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2023 μπορούν οι σύζυγοι να υποβάλουν την αίτηση με την Φ.Δ του 2022;
Ναι, εφόσον έχουν και οι δύο εκκαθαρισμένη Φ.Δ για το 2022.
32. Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2023 οι δύο σύζυγοι έχουν εκκαθαρισμένη μόνο την Φ.Δ του 2022, θα μπορούν να δικαιωθούν του επιδόματος ή όχι;
Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2023 και οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το 2023.
33. Ποιός είναι ο λόγος που η εφαρμογή δεν αφήνει να υποβληθεί η αίτηση, με την ένδειξη: «Η αίτησής σας απέτυχε, δεν βρέθηκε στο μητρώο του ΑΜΚΑ πρόσωπο με αυτό το ΑΦΜ (π.χ.1111111) και δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία της αίτησης»;
Ο πολίτης θα πρέπει να ελέγξει σε ποιό από τα μέλη της οικογένειάς του ανήκει το ΑΦΜ αυτό και να κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου του ΑΜΚΑ του μέλους του σε ένα ΚΕΠ, και στη συνέχεια να ακυρώσει την αίτηση και να υποβάλει νέα αίτηση
34. Μπορεί ο χρήστης του Κ.Κ. ή Δήμου να αποδεχθεί και να εγκρίνει Φορολογικές Δηλώσεις που ο πολίτης προσκομίζει σαν αποδεικτικό της νόμιμης και μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα από το 2012 και μετά;
Όχι, ο χρήστης δεν έχει αρμοδιότητα, βλέπει τον εγκεκριμένο αριθμό των Φορολογικών Δηλώσεων μέσα στις ηλεκτρονικές ενδείξεις της αίτησης κάνοντας προβολή πάνω σε κάθε μέλος ήτοι: «Οικονομικά στοιχεία της Δήλωσης Φορολογίας» και «Πλήθος Φορολογικών Δηλώσεων».
35. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς του νεογέννητου παιδιού είναι πολίτες τρίτων χωρών ή μονογονεϊκή οικογένεια, όπου η μητέρα είναι πολίτης άλλης χώρας, μπορεί η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης να υποβληθεί μέσω της Δ.Γ. του Μαιευτηρίου;
Όχι, η πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσει την διαδικασία έκδοσης ΑΜΚΑ του παιδιού πηγαίνοντας σε κάποιο γκισέ (ΚΕΠ, κ.α.) και μετά την έκδοση του ΑΜΚΑ να υποβάλει αίτηση στην εφαρμογή, για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης μέσω των ΚΚ ή Δήμου εντός τριών (3) μηνών από τη γέννηση του παιδιού.
36. Πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος προσήλθε σε Κ.Κ. ή Δήμο και δηλώνει ότι η έκδοση του Πιστ. Οικ. Κατάστασης στην χώρα του απαιτεί αρκετούς μήνες και μπορεί να χάσει την τρίμηνη προθεσμία οριστικής υποβολής της αίτησης, μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση χωρίς αυτό το δικαιολογητικό;
Ναι, εφόσον υπάρχει Ληξ. Πράξη Γάμου και παλαιότερο Πιστ. Οικ. Κατάστασης που να φαίνονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Με ρητή όμως δήλωση από τον πολίτη ότι μόλις εκδοθεί το νέο Πιστ. Οικ. Κατάστασης, θα το προσκομίσει άμεσα και εντός του εύλογου χρόνου που έταξε το Κ.Κ. προς αυτόν.
37. Μπορεί ο χρήστης Κ.Κ. ή Δήμου να αποτρέψει τον πολίτη να υποβάλει αίτηση γιατί εκτιμά ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις να λάβει το επίδομα γέννησης;
Ασφαλέστερος τρόπος για να αποφασιστεί εάν κάποιος πολίτης δικαιούται την παροχή ή όχι, είναι η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για το επίδομα γέννησης.
38. Για ποιο λόγο ενώ έχει δημιουργηθεί αίτηση για το επίδομα γέννησης δεν εμφανίζεται η ένδειξη στην εφαρμογή που ορίζει την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης προθεσμίας της υποβολής της αίτησης;
Επειδή στην αίτηση δεν εμφανίζεται το προς επιδότηση τέκνο η εφαρμογή δεν μπορεί να γνωρίζει την ημερομηνία γέννησης ώστε να προσμετρήσει την τρίμηνη προθεσμία. Πρέπει να προστεθεί το παιδί (σε ένα Κ.Κ. ή Δήμο) για να λειτουργήσει η εν λόγω ένδειξη.
39. Σε περίπτωση θανάτου του τέκνου, η μητέρα δικαιούται το επίδομα γέννησης;
Ναι, εφόσον το τέκνο γεννήθηκε εν ζωή και έχει εκδοθεί ΑΜΚΑ για αυτό.
40. Είμαι άγαμη μητέρα, πολίτης τρίτης χώρας και δεν διαμένω νόμιμα και μόνιμα συνεχώς από το έτος 2012 μέχρι σήμερα. Δικαιούμαι το επίδομα γέννησης;
Ναι, εφόσον εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, υπάρχει αναγνώριση από τον βιολογικό πατέρα του παιδιού ο οποίος είναι:

Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης ή πολίτης τρίτης χώρας και πληροί τις προϋποθέσεις της νόμιμης και μόνιμης διαμονής από το έτος 2012 μέχρι σήμερα.

Για την περίπτωση αυτή προσκομίζονται για έλεγχο στο Κέντρο Κοινότητας τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

  1. Η πράξη αναγνώρισης του παιδιού.
  2. Η τελευταία ΔΦΕ (Ε1) του πατέρα εφόσον είναι Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης.
  3. Όταν ο πατέρας είναι πολίτης τρίτης χώρας, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για τα οικ. έτη 2013 και 2014 που αφορούν τα εισοδήματα των ετών 2012, 2013 και τα φορολογικά έτη 2014 έως σήμερα που αφορούν τα εισοδήματα των ετών 2014 έως και σήμερα. Σε αυτά πρέπει να ελέγχεται αν οι αντίστοιχες Φ.Δ. είχαν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία υποβολής τους και όχι η τυχόν, μετά τη λήξη τους έτους εντός του οποίου είχε ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή Φ.Δ.. Παράδειγμα: Η υποβολή της Φ.Δ. (Ε1) για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1 έως 31-12-2014 πρέπει να έχει γίνει έως 31-12-2015. Εάν η Φ.Δ. (Ε1) έχει υποβληθεί από 1-1-2016 και στο εξής δεν λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του πλήθους των απαιτούμενων φορολογικών δηλώσεων για τη βεβαίωση της διαμονής στην Ελλάδα από το 2012. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του επιδόματος γέννησης, ο έλεγχος για τη μόνιμη διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα αρχίζει από το έτος 2012 (Οικ. Έτος 2013).
  4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ: Ελέγξτε το Εκκαθαριστικό σύμφωνα με την ένδειξη στο επάνω αριστερό σημείο, δηλαδή αν αναγράφεται ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ή ΦΟΡ. ΕΤΟΣ και μετά στο κάτω δεξιό σημείο την ημερομηνία έκδοσής του (όχι την ημερομηνία αντιγράφου). ΠΡΟΣΟΧΗ α) έχουμε ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 (εισοδήματα 2013) με υποβολή το έτος 2014 και β) έχουμε ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2014 (εισοδήματα 2014) με υποβολή το έτος 2015.
  5. Επισημαίνεται ότι, στην ηλεκτρονική αίτηση, ο πατέρας που αναγνώρισε το τέκνο δεν προστίθεται στην σύνθεση της οικογένειας της άγαμης μητέρας.
41. Σύζυγος με ένδειξη ΑΦΜ κάτοικου εξωτερικού με εργασία στην Αγγλία, ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζει στο Κ.Κ. ή Δήμο για να συμπληρωθεί το εισόδημά του από την Αγγλία;
Προκειμένου να δηλωθεί το εισόδημα από την Αγγλία o πολίτης θα πρέπει να προσκομίσει:
  1. P60-End of year certificate.
  2. Annual tax summary, από το οποίο προκύπτει το συνολικό ετήσιο εισόδημα.
  3. Taxable income (από την αντίστοιχη φορολογική υπηρεσία της Αγγλίας, HM Revenue & Customs) όπου αναγράφεται και το όνομα κανονικά.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνει υπεύθυνα α) την ισοτιμία της λίρας Αγγλίας με το ευρώ, β) την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και γ) τον αντίστοιχο πολλαπλασιασμό του εισοδήματος μετά την αφαίρεση των ασφαλιστών εισφορών και μετατροπή αυτού σε ευρώ.
Ο χρήστης πρέπει να κάνει επαλήθευση των ανωτέρω πράξεων.
42. Πολίτης ο οποίος αναμένει την έκδοση Δημόσιου εγγράφου και παρήλθε η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης για το επίδομα γέννησης, δικαιούται το επίδομα και πώς θα ολοκληρώσει την αίτησή του;
Ναι, δικαιούται το επίδομα εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η αίτησή του θα ολοκληρωθεί σε ένα Κ.Κ. ή Δήμο προσκομίζοντας ως συμπληρωματικά δικαιολογητικά α) την αίτηση-αίτημα που υπέβαλε για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου στην αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσια Υπηρεσία (ημερομηνία κατάθεσης αιτήματος εντός τρίμηνης προθεσμίας) β)το αναφερόμενο δημόσιο έγγραφο (με ημερομηνία έκδοσης) και γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 με γνήσιο της υπογραφής του πολίτη, όπου θα δηλώνει υπεύθυνα τον λόγο της καθυστέρησής του.

Ο χρήστης του Κ.Κ. ή του Δήμου θα κάνει αποδοχή του δηλούμενου στοιχείου ότι παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης του πολίτη.
43. Ειδικά για τις Φορολογικές Δηλώσεις: Πολίτης, ο οποίος για διαφόρους λόγους χρειάστηκε να υποβάλει χειρόγραφη Φ.Δ. και μέχρι την εκκαθάριση της εν λόγω Φ.Δ. παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησής του για το επίδομα γέννησης, δικαιούται το επίδομα και πως θα ολοκληρώσει την αίτησή του;
Ναι, δικαιούται το επίδομα εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η αίτησή του θα ολοκληρωθεί σε ένα Κ.Κ. ή Δήμο προσκομίζοντας ως συμπληρωματικά δικαιολογητικά: α) την αρχική μη εκκαθαρισμένη ηλεκτρονική Φ.Δ. ή την χειρόγραφη Φ.Δ., η οποία πρέπει να έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος και β) την Πράξη Διοικητικού Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (ημερομηνία έκδοσης μετά την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος) και γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου με γνήσιο της υπογραφής του πολίτη, όπου θα δηλώνει υπεύθυνα τον λόγο της καθυστέρησής του.

Ο χρήστης του Κ.Κ ή του Δήμου θα κάνει αποδοχή του δηλούμενου στοιχείου ότι παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης του πολίτη.
44. Χρήστης Κ.Κ. ή Δήμου που δεν ολοκλήρωσε την οριστική υποβολή της αίτησης του πολίτη, η οποία εξαιτίας αυτού βρέθηκε να είναι εκπρόθεσμη μπορεί να ολοκληρώσει την αίτηση και μετά την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της ή όχι;
Όχι, ο χρήστης δεν νομιμοποιείται για μία τέτοια ενέργεια. Μπορεί να οριστικοποιεί την αίτηση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπως περιγράφονται με το ερώτημα Νο 42 και Νο 43.
45. Μπορεί η ανήλικη μητέρα να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος;
Ναι, η ανήλικη μητέρα μπορεί να υποβάλει αίτηση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως η ανήλικη ή και ενήλικη μητέρα δεν έχει ΑΦΜ και ήταν εξαρτώμενο τέκνο στο Ε1 των γονέων της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να εκδώσει ΑΦΜ και να υποβάλει Ε1 για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1. Ποιος είναι δικαιούχος της αναδρομικής αύξησης του επιδόματος γέννησης;
Η αναδρομική αύξηση του επιδόματος γέννησης καταβάλλεται στα πρόσωπα που κατέστησαν δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης από 1η.1.2023 και μετά δηλ. στα πρόσωπα εκείνα των οποίων τα τέκνα γεννήθηκαν από 1η.1.2023 και μετά και η αίτησή τους έχει εγκριθεί.
2. Η αίτηση μου για το επίδομα γέννησης έχει εγκριθεί, για να λάβω το επιπλέον ποσό που προκύπτει μετά την αύξηση του επιδόματος γέννησης χρειάζεται να υποβάλω νέα αίτηση;
Όχι δεν χρειάζεται να υποβάλλετε νέα αίτηση ούτε να προβείτε σε καμία ενέργεια. Το επιπλέον ποσό που προκύπτει μετά την αύξηση του επιδόματος γέννησης καταβάλλεται ως εξής: α) στους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν λάβει το πλήρες ποσό του επιδόματος γέννησης(δηλ. και τις δύο δόσεις, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται εφάπαξ τον μήνα Απρίλιο 2024, β) στους δικαιούχους, των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή και των δύο (2) δόσεων του επιδόματος,(δηλ. έχουν λάβει την μία ή καμία δόση) το επιπλέον ποσό καταβάλλεται με την καταβολή της δεύτερης δόσης.